Gärdforsberget

Naturreservatet består av en större bergsrygg med två mindre toppar. Utsikten över Ängesåns dalgång är bedårande och det är relativt lätt att ta sig upp på berget från både norr och söder.

Skogsklädda bergskullar

Gärdforsberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Gärdforsberget utgörs i huvudsak av naturligt föryngrad tallskog som vuxit upp efter en skogsbrand som ägde rum för cirka 120 år sedan. Till största delen är tallskogen gles och kortvuxen. Hela bergsryggen är blockrik och brant, speciellt den östra sidan utmärker sig med branta stup. Stora delar av berget utgörs av lågproduktiv hällmark, så kallad impediment.

Mellan de två topparna, i reservatets västra del, är skogen tätare och mer produktiv. Här finns rikligt med gamla tallar på över 250 år som överlevt skogsbränder, vilket avspeglas i form av ett eller flera brandsår, så kallade brandljud. Delvis är skogen i detta område väldigt lövrik med grov asp, björk och sälg. Flera rödlistade arter som exempelvis lunglav på äldre lövträd och dvärbägarlav på äldre tall finns på flera håll i reservatet.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved.
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2009

Storlek: 2,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat