Selets bruk

Naturreservatet är både naturskönt och bevarar en kulturhistorisk miljö. På sommaren är det fint att ta en promenad runt det vackra bruket och njuta av ängslandskapet som breder ut sig kring Aleån. På vintern går det utmärkt att åka skidor här.

Ingen uthyrning av Selets Herrgård

Tills vidare går det inte att hyra Selets herrgård. Detta på grund av den pågående pandemin samt en planerad renovering under 2021.

Vattendrag och ängsmarker

Vy från Selets bruk. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Selets Bruk är ett exempel på en typisk norrbottnisk bruksmiljö. Området består av gamla åker- och ängsmarker. Här finns växter som är beroende av att marken slås eller betas. Det finns också en del förvildade kulturväxter som vittnar om den gamla bruksepoken.

Historik

Selets Bruk bedrevs 1800–1896 och var under perioden 1877–1878 länets största industrianläggning. Här fanns en masugn och stångjärnshammare som fick sin järnråvara från Gällivare malmfält. Den lilla Alån hade lagom och jämn vattenföring för att driva maskinerna vid bruket hela året. Under sin knappt hundra­åriga historia hann bruket producera minst 12 367 ton tackjärn och var därmed det största bruket som baserade sin verksamhet på Gällivaremalmen.

Kvar finns dammen som har rekonstruerats, mangårdsbyggnaden (herrgården), bryggstugan, masugnsruinen, slagghögar och ett flertal husgrunder som hört till bruket.

Djur- och växtlivet i brukslandskapet

De vidsträckta skogarna kring Selet gav träkol som krävdes till masugn och smedjor. För att förse bruket med mat och dragdjur fanns här upp till 127 kor och 23 hästar.

Kreaturen har format landskapet vid Selet. Än idag möter vi en rik ängsflora på vallarna. På ängsmarken hittar vi bland annat backnejlika och gökblomster. Blommande liljekonvalj och hägg doftar längs stigarna. Redan på försommaren pryds ängarna av smörbollar, smörblommor, midsommarblomster och rödblära. Här finns också två arter av låsbräken - sällsynta ormbunkar som bara är några centimeter höga.

Även djurlivet i ån är påverkat av människan. Här finns bäver, återinförd i Norrbotten under 1900-talet, och flodkräftor, inplanterade från sydsvenska vatten. Fåglar som du kan råka på i reservatet är exempelvis lövsångaren, göken och flugsnapparen.  

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • göra upp eld på iordningsställda grillplatser
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Fiske vid Selets bruk är inte tillåtet för allmänheten. Endast markägarna har fiskerätt.

Det är inte tillåtet köra snöskoter eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig
  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1971, utvidgades 1979

Storlek: 0,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000