Degeröholmen

Naturreservatet Degeröholmen utgörs av den sydligaste delen av Degerön, i Luleå skärgård. Skogen på Degeröholmen kan till största delen betecknas som urskog. Den innehåller många vindfällen och gott om död ved.

Tretåig hackspett

Tretåig hackspett. Foto: Bengt Hedberg/Johnér

Degeröholmen är ett kommunalt naturreservat. Här finns många olika svamparter, rödlistade växter, ett rikt djurliv och sällsynta fåglar som tretåig och mindre hackspett.

Landhöjningen gör området extra värdefullt eftersom det kontinuerligt bildas ny mark. Längst ut på holmen finns botaniskt intressanta strandängar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • göra upp eld på iordningsställda eldplatser
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på ön eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2004

Storlek: 0,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Luleå kommun

Skyddsform: Naturreservat