Krokberg

Skogstjärn omgiven av barrskog.

Tjärn omgiven av barrnaturskog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Om Finland är de tusen sjöarnas land så kan Krokberg på motsvarande sätt beskrivas som de hundra tjärnarnas reservat. Området är en mosaik av olika naturtyper och ekosystem, som ett lapptäcke där små bitar av skog, myr och sjö utgör de ingående beståndsdelarna.

Dödis skapade levande vatten

Den mosaikartade och småkuperade miljön i Krokbergs naturreservat är ett så kallat dödislandskap. Vid inlandsisens avsmältning kunde stora ismassor ibland täckas av morän och avskiljas från den tillbakadragande, sammanhängande inlandsisen, och bli liggande kvar under låg tid innan de smälte bort, så kallad dödis.

När dödisen så småningom smälte bildades kullar eller åsar av morän och ibland gropar i terrängen efter stora ismassor. Sådana gropar kom senare att forma tjärnar och blöta myrar med gölar i dagens vattenrika landskap – miljöer av stort värde för bland annat insekter, groddjur, fiskar och fåglar.

En liten stig som går genom en barrskog.

Cykelstig i norra delen av Krokbergs naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Ett rikt landskap

Det sammanhängande naturlandskapet i Krokberg är hemvist för många sällsynta och krävande arter av djur, svampar och lavar. Skogarna i området har främst påverkats av naturliga faktorer som brand, väder och vind, vilket innebär att de i stor utsträckning har en naturlig, varierad och ibland luckig struktur, träd av olika åldrar samt en stor förekomst av döende eller döda träd.

Många är de arter som trivs i naturskogen och som på grund av brist på just naturliga strukturer och element trängs undan från produktionsskogslandskapet. Ulltickeporing, lateritticka, doftticka och knottrig blåslav är exempel på arter som lever i Krokbergs skogar. Det varierade området, med omväxlande gran- och talldominerade skogar på både magra och mera produktiva marker, erbjuder också fina jaktmarker och lämpliga boträd för exempelvis duvhök som gärna bor i högstammig barrskog.

Förutom inlandsisens storskaliga mönster bär landskapet också på flera slags spår efter människans närvaro genom historien. Norra delen av reservatet korsas av en cykelstig. Att färdas på cykel var ett praktiskt sätt att ta sig mellan byarna förr i tiden, innan den stora utbyggnaden av bilvägnätet. Spritt i skogarna ses gamla, lavklädda stubbar efter grova tallar som avverkades före skogsmaskinernas tid. Det finns även flera gamla visten i reservatet, däribland en fornlämning i form av en härd och en renvall vid Kåtatjärnen i norr.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2024

Storlek: 6,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 20 km SV om Arvidsjaur tätort. Följ väg 95 västerut från Arvidsjaur och ta sedan in på väg 523 söderut fram till Krokberg.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss