Rautas FUR

Naturreservatet Rautas fjällurskogsreservat ingår som en länk i en kedja av naturreservat längs fjällranden. Hälften av områdets yta är bevuxen med fjällbjörkskog ur vilken många lågfjäll sticker upp. På lägre partier breder vidsträckta myrmarker ut sig och i öster urskogsartade barrskogar.

Rautasälven

Rautasälven. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Landskapet är opåverkat av storskaliga mänskliga aktiviteter bortsett från E10 och Malmbanan. Reservatet är rikt på sjöar och avvattnas genom Kalix älv, Rautasätno och Torne älv. Djupa kursudalar med frodig vegetation skär på flera håll genom landskapet. De mejslades en gång ut av vattenmassor från den smältande inlandsisen.

Området öster om Bergfors är botaniskt intressant. Där förekommer det sällsynta gräset venhavre. Området väster om Nakerjaure är mycket variationsrikt med ängsmarker och delvis betespräglade skogar.   

Rautas är ett viktigt renbetesland för flera samebyar. Här finns många anläggningar för dagens renskötsel men också gott om förhistoriska lämningar från samiskt liv.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2000

Storlek: 677,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Genom reservatet går malmbanan.