Bergträsket

Bergträsket är ett lättillgängligt skogsreservat som ligger nära Kalix tätort. Naturen i området är varierad med grannaturskog, myrar, klippor, stora flyttblock och tjärnar.            

Hällmarker i solsken

Hällmarker. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Landskapet i Bergträsket är kuperat. Skogen i området domineras av lövrik grannaturskog. Granskogen är olikåldrig och luckig med ett stort inslag av aspar. Tallhällmark bryter av granskogen och det finns också blötare områden med sumpskog.

Intressanta kärlväxter i området är bland annat nattviol, spindelblomster, vitpyrola, ögonpyrola, hällebräken och stensöta. Bland kryptogamerna, alltså lavar, svampar och mossor, förekommer rara arter som stiftgelélav, liten aspgelélav och harticka.

Naturreservatet Bergträsket är lättillgängligt för allmänhet på grund av dess läge och de strövstigar som finns i området.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på markerad led och på sjön Bergträsket
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Skoterled Skoterled
  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 2007

Storlek: 1,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat