Vuotnaberget

Vuotnaberget är ett variationsrikt skogsområde som ligger i en brant sydsluttning. Större delen av området består av tallskog men här finns även inslag av gammelgranar, björk, samt enstaka grova aspar och sälgar.

Gammelskog

Vuotnaberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatets centrala delar skiljer sig från resten av området genom att det utgörs av relativt grov och högvuxen granskog. På marken växer mest blåbärsris men i frodigare partier kan man hitta örter som skogsnäva, majbräken och stenbär.

Vuotnabergets säregenhet är den flerskiktade skogen med en stor mängd gamla tallar. Många av träden är också riktigt grova, drygt två meter i omkrets.

I området finns mycket död ved i både liggande och stående form. År 1925 utsattes skogen för en brand och det syns spår efter minst fyra bränder i området. De bär i stort sett alla spår av branden i form av brandljud, vilket är som sår på trädstammen.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 1997, utvidgades 2009

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000