Svanträsk

Svanträsk rymmer en varierande natur. Här finns tre sjöar, varav den största är cirka 25 hektar. Det finns också torra lavklädda skogsmarker, frodiga och rent av sumpiga blötskogar samt stora myrmarker.

Ett orange hjortronbär med gröna blad

Hjortron växer i naturreservatet Svanträsk. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I norr ligger den största sjön, Svanaträsket och längs dess västra kant står blandsumpskog av tall, björk och gran med riklig underväxt av gräs, starr och örter. Efter bäcken söder om Svanaträsket står sumpskog, omväxlande dominerad av björk, gran och tall. Vissa partier har även inslag av gamla sälgar. På många granar i anslutning till bäcken växer ringlav, en lavart som i nordligaste Sverige främst förekommer i orörda bäckskogar.

Reservatets naturvärden är knutna till mångfalden av miljöer och skogar med lång kontinuitet. Området hyser naturskogsarter som dvärgbägarlav, kortskaftad ärgspik och doftticka, vilka visar på skogar med höga naturvärden och stor variation. Har du tur kan du få se hackspettarna spillkråka och tretåig hackspett, typiska arter i äldre barrskogar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ner. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 1997, reviderad 2013

Storlek: 2,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000