Globerget

Naturreservatet utgörs av Stora Globergets mycket steniga och blockiga sydsluttning och delar av Globergsmyran. I naturreservatets västra del reser sig en stor och fin rasbrant upp ur landskapet.

Gammelskog med döda träd

Globerget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen i naturreservatet utgörs av en gammal tallskog som vuxit upp efter en skogsbrand. Denna skogstyp är starkt hotad i dagsläget på grund av intensivt och omfattande skogsbruk. I stora delar av skogen står tallarna tätt och har börjat konkurrera med varandra. Detta leder till att många träd dör, faller omkull och bildar liggande död ved, något som i liknande naturskogar är väldigt viktigt och skapar livsmiljöer för många växter och djur.  

Skogsbranden som föregått skogen ägde rum för cirka 150 år sedan. Spår efter skogsbranden kan ses i form av brända stubbar, brända döda träd, och brandskador i gamla tallar.

I hela naturreservatet finns det gott om död ved och flera anmärkningsvärda lavar och svampar. Bland annat växer här arter som till exempel dvärgbägarlav och smultronkantarell.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk/Älvsbyn

Bildat år: 2010, utökning 2017

Storlek: 1,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat