Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gánijvárre

Urskogsartad tallskog med lingon- och blåbärsris i markskiktet. Även död ved liksom marksvampar syns i markskiktet.

Tallskog med stor andel död ved i markskiktet, vilket tyder på en lång skoglig kontinuitet och låg mänsklig påverkan. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Berget Gánijvárre når 460 m.ö.h. och är den mest framträdande av topparna i området. Landskapet är mestadels stenigt och blockigt. Tallar är väl anpassade till denna torra naturtyp, och urskogsartade tallskogar återfinns i hela området.

En lång skoglig kontinuitet med höga naturvärden

Genomgående för stora delar av området är den höga andelen gamla tallar på 200-500 år. Många av dessa har brandljud, och vissa har till och med dubbla brandljud. Brandljud heter de ärr som äldre tiders skogsbränder lämnat efter sig på trädstammarna. Området har alltså en lång brandhistorik, och härjades senast av en brand omkring år 1828.

I området finns även stora mängder och olika typer av död ved, d.v.s. döda träd och träddelar, vilket tyder på en låg mänsklig påverkan. Den gamla skogen och mängden död ved är ovanliga inslag i skogar idag, och utgör därför viktiga habitat för många hotade arter.

Geologi och istidens spår

Området ligger cirka 40 km ifrån högsta kustlinjen och har därför aldrig utsatts för havets svallningar. Berggrunden är en del av det norrbottniska urberget och utgörs huvudsakligen av de magmatiska bergarterna granit, ryolit och dacit.

Isräfflor i områdets södra del visar inlandsisens rörelseriktning mot ost-sydost.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2024

Storlek: 10,56 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 20 km väster om Jokkmokk. Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet är från länsväg 747. Från länsvägen leder en enskild väg till reservatet i nordväst.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss