Tjuorvumkåbbå

Skogarna i reservatet är mycket påverkad av tidigare bränder och det har skapat en mosaik av olika skogsmiljöer.

Naturskog med löv- och barrträd

Tjuorvumkåbbå. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet består av delar av berget Tjuorvumkåbbå, vars topp når cirka 418 meter över havet. Spikälven rinner genom områdets norra del, det finns en isälvsavlagring utmed älven.  

Skogens dynamik

I en naturskog som denna har det brunnit flera gånger. Det är en naturlig del av skogarnas ekologi. Bränderna skapar en dynamik i skogen och öppnar upp för fler nischer som olika arter har anpassat sig till.

I vissa delar av området var branden mycket intensiv vilket resulterade i att en stor del av den gamla skogen dog. Här har lövrika barrblandskogar vuxit upp efter branden. I andra delar av området var branden mindre våldsam och en större del av träden överlevde. Här är därför skogen äldre och man kan se brandskador i stammarna på både gran, tall och björk.  

Närmast toppen av Tjuorvumkåbbå växer en gles granskog med en hel del vårtbjörk. Skogen är mager och kraftigt påverkat av höjdläget, med gott om toppbrutna träd och bukettbjörkar.

Bäck och myrmark i öster

Den östra delen av naturreservatet utgörs av en skogs-myrmosaik. Här är skogen äldre och det finns gott om död ved av framför allt gran och björk. Längs med skogsbäcken är växtligheten frodig under sommaren och granarna och björkarna är högresta och ståtliga.

I området är det inte ovanligt att se de vedlevande svamparna rosenticka och ullticka växandes på grova granlågor. Man kan också se hål som hackats i långa rader på en del stammar. Det är spåren efter den tretåiga hackspetten som har letat efter insekter innanför barken.   

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• tälta
• vandra
• göra upp en mindre eld
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2011

Storlek: 4,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat