Nuortajegge

Nuortajegge är ett varierat område med en mosaik av myrmark, brandpräglad skog och urskogsartad skog. Reservatet har en värdefull blandning av gamla och unga naturskogar.

Frodig björkskog

Nuortajegge. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Östra delen av området består av myren Nuortajegge, som går fram till den outbyggda Råneälven. Ute på myren finns holmar med gammal, urskogsartad barrblandskog och granskog. Många tallar och granar är mellan 200 och 300 år gamla och här finns gott om död ved i form av både stående torrträd och liggande träd, så kallade lågor.  

I reservatets sydöstra hörn finns ett område som brann 1933, det sista stora brandåret i Norrbottens län. Här växer tallar och vårtbjörkar så tätt att det på vissa ställen är svårt att ta sig fram. De centrala delarna av reservatet, Svartbergets och Huornatsbergets sluttningar, har också blivit utsatta för branden och många gamla tallar visar spår efter den i form av överväxta skador eller svedd bark. Sådana yngre, välbevarade brännor från 1900-talet är ovanliga och värdefulla komplement till äldre brandpåverkade skogar.

I Nuortajegge trivs många ovanliga arter, exempelvis har ett fynd gjorts av den mycket ovanliga tickan kritporing. Här finns också spår av tretåig hackspett och spillkråka.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Gällivare/Jokkmokk

Bildat år: 2009

Storlek: 4,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat