Karsberget

Karsberget är ett kuperat och omväxlande barrskogsområde. Den urskogsartade skogen är formad av skogsbränder. Här finns träd som är ända upp till 450 år gamla.

Död ved i gammelskog

Karsberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet ligger intill Råneälven och sträcker sig från älven, vidare mot nordost upp över Karsberget och över myrmarken Kvigmyran. I norr ingår en mindre del av myren Såkatsape-Orrmyren.  

Karsberget är ganska brant och når 353 meter över havet. Den vanligaste naturtypen är tallskog av olika ålder. På bergets nordvästra sida finns ett område med granskog som har rikligt med hänglavar i granarna och inslag av äldre tallar här och var. Det finns gott om död ved, i form av granlågor och stående torrträd av både gran och tall. Brandspår efter den senaste branden, som troligtvis inträffade under slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet, påträffas i många av de gamla tallarna. På vissa ställen finns även björkar med spår efter brand i stammen, så kallade brandljud.

Norra delen av reservatet består av ett myrområde med flera större och mindre myrholmar med granskog. Det vackra Karsberget hyser många typiska skogsfåglar, så som lavskrika, spillkråka och större korsnäbb.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2010, utökat 2017

Storlek: 2,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länssstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat