Kaipabäcken

Kaipabäcken har en mycket variationsrik natur som består av en mosaik av skog- och myrmark utefter den 10-20 meter breda och mestadels lugnt flytande Kaipabäcken.

Bäck omgiven av barrskog

Flygbild över Kaipabäcken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet kännetecknas av lövrika, granskogsbeklädda marker på ömse sidor om Kaipabäcken. Bäcken vindlar sig fram och rinner så småningom ut i Råneälven i områdets sydligaste del. 

På myrholmarna i centrala och norra delen av området är granskogen gammal och ofta urskogsartad med stora inslag av gamla glasbjörkar och tallar. Intill bäcken växer istället översvämningspräglad gammal björksumpskog eller äldre lövrik granskog.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Skoterled Skoterled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2010

Storlek: 7,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat