Urstjärnbäcken

Myrar, skogklädda kärr, sumpskog med torrare skogsholmar och åsar - så kan naturreservatet Urstjärnbäcken beskrivas. En mosaik av vått och torrt, där många speciella växtarter hittar sin växtplats.

Sluttning där det rinner en bäck genom en granskog

En av de frodiga granskogar som finns i reservatet. Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten

Artrik

Området är ett vattenland, där sjöar, tjärnar och småbäckar avvattnas genom Urstjärnbäcken. Den gamla skogen har i stort klarat sig undan större avverkningar. Därför är den rik på gamla träd med hackspetthål. Spillkråka, tretåig hackspett och större hackspett förser även ugglorna med bohål. Vintertid, syns utterns spår längs bäcken.  

I söder finns magra myrmarker och sumpskogar med kortvuxna granar. På granarna finns hotade svampar och lavar. I norr är sumpskogarna frodigare, rika på växter som lappranunkel, sjöfräken och många olika arter av starr. Här finns också fjällskråp som blommar i rosa på våren.

Kring bäcken växer en blandskog av gran och björk. Växtligheten är rik med gräs, ormbunkar och höga örter som brudborste, älgört och skogsnäva. Tibastbuskarna blommar i maj på bar kvist med sina rosa blommor. Längs bäcken har bönder i gamla tider haft slåtter.  

Spår efter brand

På de torra åsarna med tallskog finns många spår efter skogsbränder. I 200-åriga tallar finns ofta brandljud, sår i barken som trädet långsamt läker genom att valla över ny ved. På gamla brandfält finns högresta aspar och sälgar.

Gammelskog med nysnö

Skogsområde i Urstjärnbäcken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2004, revidering och utvidgning 2019

Storlek: 12 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000