Stor-Klöverhuvudet

Berget Stor-Klöverhuvudets topp sticker upp strax över 390 meter över havet. Naturreservatet sträcker sig från toppen och ner över en brant sydsida som längst ner övergår i myrmark.

Utsikt över barrskogslandskap

Stor-Klöverhuvudet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatets norra del ligger uppe på bergsplatån och är mycket flackare. Här uppe finns också en mindre myr.  

I stora delar av reservatet växer en urskogsartad granskog som blivit påverkad av brand. I granarna finns på sina ställen rikligt med hänglavar. I skogen finns också grova aspar och gamla sälgar som bidrar till att flera ovanliga arter trivs i området, exempelvis lunglav och olika njurlavar. Längst i sydost finns en tallskog med stort inslag av björk.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2009

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat