Snottermyrberget

Det här naturreservatet består av ett bergsområde med flera toppar. Skogen i området är mycket variationsrik, med en stor mängd rödlistade arter.

Skog

Snottermyrberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Inom Snottermyrberget finns gammal grandominerad skog, gammal tallskog, blandbarrskog, högproduktiv granskog med inslag av grova aspar och även en stor lövbränna. I stort sett hela området bär spår efter skogsbränder. 

I reservatets sydvästra del ligger kalottberget Sör-Hattberget. "Kalotten" på Sör-Hattberget består av mycket gammal granskog, med inslag av gammal, grov asp. Här finns gott om död ved i form av stående och liggande träd. Många svamp- och lavarter som kräver riktigt gamla skogar finns här, bland annat lappticka, rynkskinn, gammelgranskål och violettgrå tagellav.

Precis nedanför kalotten kan man tydligt se att det var där strandlinjen låg, en gång för länge sedan. Här finns strandvallar och vackra klapperstensfält. På bergets sydsluttning, som varit mest utsatt för havets vågor, finns kalspolade hällmarker och en vacker utsikt.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2007

Storlek: 2,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Området lämpar sig väl för rörligt friluftsliv.