Renskinnskölen

Renskinnskölen är ett kalottberg i Råneälvens dalgång. Här finns gammelskog med gott om gamla grova aspar och björkar.

Stenig brant med blandad skog

Renskinnskölen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tallen är det dominerande trädslaget i gammelskogen och här finns riktigt gamla exemplar av både tallar och granar med en ålder upp till 400 år. Skogarna är virkesrika och högproduktiva.  

Skogarna i naturreservatet är brandpräglade och spår av minst tre bränder kan ses på de äldsta tallarna. Brandhistoriken är varierande och i området förekommer både kraftigt brandpräglade tall- och lövbestånd och brandrefuger, alltså områden som sedan länge har undkommit brand, med urskogsartad granskog.

Det finns ett stort inslag av lövträd i barrskogarna, framförallt grov asp och björk. En mängd rödlistade arter har hittats i området. På asparna växer ofta arter som liten aspgelélav och stiftgelélav och på granlågorna hittar du ostticka, lappticka, rynkskinn och rosenticka. Även dofttickan, som växer på levande gamla sälgar, sprider sin väldoft i skogen på flera platser i Renskinnskölen. Flera arter hackspettar häckar i området och på marken finns arter som nattviol, ögonpyrola och liljekonvalj.

Den röda punkten visar informationsskyltens placering. Vägarna närmast naturreservatet kan vara i dåligt skick.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2004

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000