Odjursberget

Odjursberget är ett variationsrikt naturområde med gammal tallskog och lövrik blandskog, som får sin dramatiska karaktär av en sprickdal i norra delen.

Ås med gles barrskog

Odjursberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Sprickdalen går mellan två av Odjursbergets toppar. Det finns överhäng på båda sidor om dalen och ravinväggarna är branta, på sina håll lodräta. I branterna ligger död ved av fur och gran, där växer ålderstigna granar och en mycket rik kryptogamflora. På botten ligger rikligt med stenar och block. Det finns en liten topp nordost om sprickdalen och nord-nordost om denna stupar berget särskilt brant. I sydost är dalen cirka 30 m djup.  

På toppen av sprickdalen och runtomkring växer gammal tallskog med rikligt med död ved. Många av de äldre tallarna har tydliga skador efter gamla skogsbränder i stammen. Generellt finns spår efter brand i hela området förutom i sprickdalen.

På bergets ostsluttning finns gammal blandskog med en stor andel lövträd. Många av de gamla björkarna och asparna håller på att dö och barrträd är på väg att ta över. Vid foten av berget ligger tre tjärnar, däribland Långtjärnen. I bäcken mellan ett par av sjöarna har bävern byggt en fördämning.  

Det finns många sällsynta arter i området. På gran kan du exempelvis hitta gammelgranskål, rosenticka och rynkskinn. Tretåig hackspett söker ofta efter insekter i området och på marken växer på vissa ställen den giftiga växten röd trolldruva.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2010

Storlek: 1,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat