Inre Råberget

Här kan du vandra i en urskogsliknande barrskog. Tillsammans med myrmarken och sumpskogen nedanför berget finns här en mosaik av naturtyper med stort värde för många ovanliga arter.

Mossiga stenar med barrskog

Inre Råberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet består av den brantaste delen av Inre Råbergets nordöstra sluttning. Berget sticker upp ur omgivande våtmarker. På toppen växer tallskog som är tydligt påverkad av äldre tiders skogsbränder. Skogen i sluttningen är en blandning av granskog och partier med tallskog och mycket lövträd som asp, sälg och björk. Det finns inte så mycket död ved i reservatet, men i den blockiga branten står en del torra furor. Granskogen är däremot frodig och i den växer många grova aspar.  

I den nordvästra delen av reservatet rinner en bäck som bitvis kantas av urskogslik granskog. Nedanför berget ligger också en myr och en gransumpskog. På de gamla granarna i sumpskogen växer ovanliga arter av svampar och lavar som gammelgransskål och knottrig blåslav. Du kan också få se både lavskrika och tretåig hackspett mellan träden.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2010

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat