Hattbäcken

Hattbäcken ligger vid sjön Slyträsket. Här samsas artrika sumpskogar med kärr, myrmarker och bäckar.

Bäck genom barrskog

Hattbäcken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturen i reservatet är mosaikartad och har en stor variation. Området visar upp ständiga växlingar där olika skogsmiljöer, sumpskogar, kärr, myrmarker och bäckar avlöser varandra. Den vanligaste skogen är fuktiga granskogar där det växer gott om lövträd bland granarna.

En vandring på havsbotten

Där du idag ser skogar och myrar var det havsbotten efter den senaste istiden. När inlandsisen smälte bredde havet ut sig. Hela området låg då under vattenytan.  

Många bäckar små

Det rinner några bäckar genom reservatet och i marken finns rörligt grundvatten. Det gör växterna frodiga. Här finner du arter som tibast och lappranunkel. I de gamla gransumpskogarna är luftfuktigheten hög och det gör att arter som är känsliga för uttorkning trivs. Ett exempel på detta är trådbrosklav, en lav som tidigare fanns i hela Sverige men är nu försvunnen från stora delar av landet. 

Den något blyga gråspetten håller till i området, den trivs i lövrika barrskogar. Det är en skogsfågel som kan ha nya revir och nya bon varje år. Har du sett en gråspett här tidigare år kan det vara en annan du ser idag!  

I vattendraget som rinner ut från Långsjön finns lämningar efter en kvarn som användes in på 1910-talet.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp en mindre eld
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar
Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2012

Storlek: 3,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat