Brännberget

Som namnet avslöjar har skogen på det här berget vuxit upp efter en brand. Sedan dess har skogen varit näst intill orörd, vilket gör att många ovanliga arter finns här.

Bäck omgiven av skog

Brännberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Brännberget ligger i ett starkt kuperat landskap med branta berg. Reservatet utgörs av östsluttningarna av Brännberget och Lilla Tallberget, samt en liten bäck omgiven av våtmark.  

Skogen i reservatet har vuxit upp efter en brand som drog fram över området i mitten av 1800-talet. Sedan dess har den varit opåverkad och har idag ett stort inslag av lövträd, framförallt asp, sälg och björk. Berggrundens inslag av basiska bergarter bidrar till att marken är bördig och skogen produktiv. Det finns gott om död ved i området och många träd som ännu bär spår från branden.  

En bäck går igenom reservatet från norr till söder. Här är vegetationen frodig med inslag av olika örter. Elden har gått lindrigare fram i dessa fuktigare partier och skogen är en mycket gammal, urskogsartad granskog, med inslag av björk och sälg. På de gamla sälgarna växer den vackert gröna lunglaven och många av de gamla granarna är klädda med hänglavar som ger dem ett raggigt utseende. Flera andra sällsynta arter finns i området, exempelvis rosenticka och den mycket ovanliga trådbrosklaven.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2009

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat