Blåkölen

Blåkölen är en av länets mest värdefulla granurskogar med en otrolig rikedom av bland annat skalbaggearter.

Högstubbe som har brunnit och är kolad.

Brandspår syns här och var i skogen. Den här kolade stubben står i den lägre delen av berget Norr-Blåkölshuvudets sydostsluttning. Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten/Frédéric Forsmark

I skogen syns spår efter gamla skogsbränder, brandsår i tallstammarna och kolnade stammar. Större delen av berget är bevuxet med granskog, mindre delar består av tallskog, myrar och hällmarker. Särskilt på högre höjd hittar man tallar, som är upp emot 400 år gamla.  

Raritet i skogen

Blåkölen är rikare på sällsynta skalbaggar än någon annan granurskog i landet. I området är 421 skalbaggsarter funna. Av dessa anses cirka 40 stycken vara hotade. Den största rariteten är den stora barkplattbaggen, Pytho kolwensis. Djurlivet i övrigt är rikt i reservatet. Lavskrika, lappmes, tretåig hackspett och tjäder är arter som ger berget en lappländsk prägel.

Lästips

Lundberg, S. 2001, Skalbaggsfaunan i Blåkölen-reservatet i Norrbotten. Tidskriften Natur i Norr Årgång 20, häfte 2: 97-105.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 1997, utvidgades 2009 och 2019

Storlek: 8,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000