Stinttjärn

Naturreservatet Stinttjärn utgörs av den branta nordostsluttningen av berget Såkkevare samt ett naturskönt småkuperat landskap nedanför branten.

Gammelskog

Stinttjärn. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I nordväst ligger sjön Stinttjärnen och vid reservatets östra gräns ligger några småtjärnar på rad.

Skogen i Stinttjärn utgörs av gammal naturskog av tall- eller barrblandskog som till stora delar är urskogsartad. Tallskogen hyser höga trädåldrar och är endast svagt påverkad av äldre tiders selektiva huggningar. Den äldsta generationen av tall är omkring 500 år. Träden är mestadels grova, har pansarbark och ett särpräglat utseende på grund av sin höga ålder. Där det finns mer av granen ökar förekomsten av gamla hänglavsdraperade träd. Av lövträd är det främst björk som växer i reservatet.

I Stinttjärn finns det gott om brandspår som kolade högstubbar och lågor. Träd som är äldre än 300- 350 år uppvisar synliga brandljud endast efter en brand, vilket indikerar att det är minst 250 år sedan den senaste skogsbranden i området.

Tillgången på grova döda träd är hög och utgörs av både liggande och stående träd. På såväl gran som tallågor, det vill säga liggande döda träd, finns det ett flertal naturskogsarter som exempelvis gräddporing, fläckporing, lappticka och gränsticka.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• vandra
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• göra upp en mindre eld
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2011

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000