Pellobäcken

Pellobäckens naturreservat är litet men med varierande natur. Det består av en vacker urskog med tjärnar, tallåsar och mindre sumpskog. Ingen väg går ända fram till reservatet.

Illustration av tretåig hackspett

Tretåig hackspett. Illustration: Jonas Lundin

En rullstensås följer reservatets nordöstra gräns och en annan smal ås finns i den västra delen av reservatet. Där finns också en fin granskog som du hittar vid åsens nordvästra spets. Skogen är mycket rik på döda liggande träd, så kallade lågor. På lågorna har man hittat sällsynta vedsvampar som rosenticka, ullticka och gränsticka. I reservatet syns även hackspår av tretåig hackspett på träden.

I den södra delen av området rinner Pellobäcken, omgiven av myr och sumpskog. På myrmarkerna i området har slåtter bedrivits.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997

Storlek: 0,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000