Nilasjåkk

Nilasjåkk är ett tallskogsreservat med riktigt gammal och imponerande grov skog, med många ovanliga arter och ståtliga träd. I reservatet finns också ett värdefullt kulturarv i form av en samisk kåta och en rengärda.

Stolpboda i naturreservatet

 

Det går en bilväg genom reservatet. I västra delen av området, invid avtagsvägen, står Nilaskåtan.

Största delen av Nilasjåkk består av en grovvuxen och varierande urskog. Stora tallar med platta kronor sätter sin prägel på området. En hög andel av tallarna är mycket gamla, de äldsta är upp till 700 år. Grov död ved finns i rikliga mängder. Många av de äldre träden har tydliga spår efter skogsbrand, men det kan vara så länge som 350 år sedan det brann senast. De delar av skogen som ligger högt, nära toppen av berget, växer glest och ger en parkliknande känsla. Här finns gott om så kallade silverfuror, det vill säga stående, döda tallar som sedan länge tappat barken och blivit nötta och blekta i träet. På marken mellan de stora träden växer en platt matta av lavar och ris.

I tallskogens sydvästra hörn står en samisk kåta, Nilaskåtan, som renoverades 1996. Nilasvallen har troligen varit i bruk från 1700-talets mitt och under 1800-talet, av renägaren Nils (Nilas) Bengtsson. Forskning har bedrivits i reservatet. En skogshistorisk undersökning visar att skogen ser annorlunda ut i närheten av kåtan jämfört med övriga delar.  

Nilasjåkk hyser flera arter som vittnar om dess fina naturkvalitéer. Bland annat finns knottrig blåslav på många träd. På liggande, död granved växer vedsvampar som exempelvis rosenticka, ullticka och blodticka, vilket är ett tecken på att det funnits en god tillgång på död ved under lång tid. I hela reservatet finns chans att hitta spår efter tretåig hackspett och spillkråka.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen! Var aktsam om de samiska byggnader och anläggningar som finns i området. Kåtan får användas, men var noggrann med att släcka elden efter dig!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997, utvidgat 2009

Storlek: 1,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000