Mattisberget

Uppe på toppen av Mattisberget är det en härligt utsikt ut över omgivningarna.

Skogsmark och fin utsikt

Naturreservatet ligger cirka 14 kilometer nordost om Lauker, strax norr om naturreservatet Gaddaberget. Det omfattar Mattisbergets topp och den nordostliga bergssluttningen samt Mattismyran i norr. Området består av flera olika skogstyper med höga naturvärden.

På myren finns det myrholmar där det växer gamla barrblandskogar och sumpskogar. Den blockrika bergssluttningen täcks av örtrik granskog med mycket lövträd och på högre höjd av barrblandskog med flera hundra år gamla tallar. På bergstoppen finns insprängda karga hällmarker med gles och urskogsartad tallskog.

I hela reservatet finns det flera anmärkningsvärda och hotade arter som är knutna till de olika typerna av naturskog. Bland annat den karaktäristiskt anisdoftande dofttickan på gammal sälg, dvärgbägarlav på död tallved och lavskrika som ofta påträffas i gamla granskogar.

Föreskrifter

Föreskrifter
Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• vandra
• göra upp en mindre eld
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2011

Storlek: 2,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat