Knivberget

Naturreservatet omfattar Knivbergets nordligaste topp med omgivande sluttningar.

Gammelskog

Knivberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Knivberget är ett svårtillgängligt, variationsrikt urskogsreservat omgivet av contortaskogar. I den nordöstra delen finns en cirka 25 hektar stor provyta, där man på 1930-talet provade en skogsbruksmetod som kallas blädning. Man avverkade genom att gallra skogen hårt och sen hoppades man att ny skog skulle komma upp utan frösådd eller plantering.  I den blädade delen växer idag gles ungskog av tall och gran.

Den nordvästra delen av naturreservatet innehåller myrar med inslag av vide- och snår av enbuskar. Här står naturskog av gran med enstaka äldre tallöverståndare. Längst i nordost är granskogen reslig och lavbehängd med gott om död ved och inslag av grova sälgar. Mot bergets topp blir granskogen gles och lågvuxen.  

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat