Guortesliden

Guortesliden består av en urskogsartad granskog som är så gott som opåverkad av människan, men som däremot påverkats av flera skogsbränder. Området har höga naturvärden i form av död ved, ett stort inslag av lövträd och gamla granar som överlevt elden.

Gammelskog

Guortesliden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Guortesliden ligger i östra delen av Arvidsjaurs kommun. Området utgörs av en långsträckt bergsplatå med två höjder som i nordost blir en blockig brant. Här finns en urskogslik granskog som i vissa delar blivit påverkad av bränder. Efter den senaste branden har det vuxit upp mycket lövträd, framförallt björk men också sälg och asp.  

De delar av skogen som klarade sig undan elden har kvar en gammal granskog med mycket död ved. Här finns många ovanliga arter som är beroende av gamla granar och en stabil livsmiljö, exempelvis vedsvampar som ostticka och den vackra rosentickan. Många av träden är draperade med garnlav som ger dem ett raggigt utseende.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 1,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat