Guorpaliden

Området utgörs av berget Guorpalidens långsträckta topparti med tre markerade toppar varav den högsta punkten når cirka 560 meter över havet. Bergets sluttningar är till stor del branta och har inslag av block- och hällmark.

Gammal barrskog med död ved på marken

Guorpaliden.. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen i naturreservatet varierar mellan naturligt föryngrad tallskog, granskog och barrblandskog. Den är genomgående gammal och är väldigt lite påverkad av både äldre plockhuggning och skogsbränder. Spår efter skogsbrand finns endast i de allra äldsta träden vilket betyder att den senaste branden troligen ligger lång tillbaka i tiden. De flesta träden har en ålder på runt 200 år, men många av de gamla tallarna är över 500 år. Detta gör att området liknar en typisk urskog och utgör livsmiljö för många hotade arter.

I de grandominerade delarna är träden vanligen rikt beklädda av hänglavar. Bland annat kan man se spår efter den tretåiga hackspetten och på gamla sälgar hitta den anisdoftande dofttickan.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 2,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat