Döttrenåive

Landskapet i Döttrenåive är varierande med torra åsar, blöta sänkor, flera mindre raviner och en brant förkastningsspricka.

Barrskogsklädda berg

Döttrenåive. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet ligger mitt mellan sjöarna Långträsket och Västra Kikkejaure, på och strax nedanför lågfjället Södra Döttrenåives östra sluttning. Längs den södra gränsen rinner en bäck omgiven av örtrik granskog. Norr om vägen ligger rader av torra, magra tallhedsåsar som trösklar upp mot den branta sydostsluttningen av Sör-Döttern. Mellan åsarna är det fuktigare och ofta rinner där en bäck.

I nordvästra delen av reservatet är terrängen mager och stenig med gles och lågvuxen skog. En djup förkastningsspricka sträcker sig ett hundratal meter i nordostlig riktning. Den östra delen av naturreservatet, som delas av tre bäckraviner, är minst påverkad av skogsbruk. Här finns gott om liggande och stående död ved samt uppemot 400 år gamla tallar.

I närheten av vägen finns fornlämningar i form av härdar och kåtatomter som är tecken på områdets långa historia som renbetesland. Även spår efter tjärbränning finns inom reservatet.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Cykelled Cykelled
  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997

Storlek: 2,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000