Södra Liksgielas

Södra Liksgielas utgörs av en mängd olika urskogslika skogsmiljöer och värdefulla myrmarker. 

Gammal skog med mossklädd mark och döda liggande träd

Södra Liksgielas. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Södra Liksgielas utgörs av det cirka 540 meter över havet höga berget Södra Liksgielas, och sträcker sig vidare västerut längs Storbäcken över Kallkällmyran, bort mot Stenmyran.

På berget växer brandpräglade och urskogslika barrskogar, där den senaste skogsbranden ägde rum för cirka 150-160 år sedan. På många håll är barrskogarna mycket lövrika och både liggande och stående död ved förekommer rikligt. Områdets mittersta delar består av myrmarker, sumpskogar och barrskogar på frodig mark. Längst i väster växer en gles och gammal tallskog på bitvis väldigt stenig och blockig mark. Här finns det rikligt med tallar och granar som överlevt tidigare skogsbränder och når åldrar upp emot 400 år.

I hela naturreservatet finns flera hotade vedsvampar och lavar som är knutna till gamla, orörda skogar. Detta i kombination med de olika urskogsartade skogstyperna och värdefulla myrmarkerna bildar en sammanhängande helhet med stor variation och mycket höga naturvärden.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2009

Storlek: 4,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat