Hornavan-Sädvajaure

Längst fjällkedjans gräns mot skogslandet ligger ett i Europa unikt område med opåverkade skogsekosystem. Hornavan-Sädvajaure fjällurskog ingår som en länk i den kedja av naturreservat som ligger längst fjällranden.

Flygfoto över Hornavan Sädvajaure

 Hornavan-Sädvajaure är ett mycket stort område i fjällkanten med vidsträckta barrskogar, fjällbjörkskogar, myrar och vattendrag. Reservatets fauna är rik och urskogar, sydväxtbranter och kalkområden hyser stora botaniska värden. Hornavan är landets djupaste sjö med sina 230 meters djup. Silvervägen går genom naturreservatets nordvästra delar.

Östra delen av reservatet ligger helt på äldre urberg medan den västra utgörs av yngre fjällberggrund. Glinten - gränsen mellan fjällkedjan och urberget går tvärs över sjöarna Labbas och Hornavan. Den syns i landskapet som branta bergskanter.

I fjällsluttningarna möter vi en frodig ängsbjörkskog med högörter som stormhatt, smörboll, fjälltorta, tibast röd trolldruva och fjällkvanne.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Hornavan-Sädvajaure fjällurskog består av ett äldre naturreservat och flera domänreservat. Naturreservatet har behållit sina föreskrifter, läs mer i beslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2000

Storlek: 817,2 kvadratkilometer

Förvaltning: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000