Ballekvare

Skogen på Ballekvare är näst intill orörd, urskogsartad tallskog och på fallna tallstockar växer två i länet mycket ovanliga arter, urskogsticka och urskogsporing.

Gammelskog

Ballekvare. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Gammal tallskog

Skogen i reservatet är till stor del riktigt gammal tallskog med träd som är uppemot 400 år gamla. Det finns gott om stora döda träd som ligger på marken eller som fortfarande står upp på berget Ballekvare. Detta är värdefullt för många arter och därför kan du se många mer ovanliga arter i reservatet. På de fallna tall stockarna ses vedlevande svamparna urskogsticka och urskogsporing, två i länet mycket sällsynta arter. Här finns även fläckporing och tallstocksticka. På marken under bränd ved kan taigataggsvamp hittas, även om det inte är en vanlig syn i området. Däremot är det större chans att få syn på vaddporing och gräddporing som trivs på de starkt nedbrutna tallågorna.

Bränder på berget

På Reurivare, som ligger söder om Ballekvare har tallskogen vuxit upp efter en brand som härjade där för cirka 200 år sedan. Stora delar av Reurivare har dock träd som har överlevt tidigare bränder och de har en ålder på 300-400 år. Även här finns det död ved men inte i lika mycket som på Ballekvare. 

Myrholmar

Mellan de båda bergen rinner ån Pråunåjåkkå igenom ett skogs- myrmosaikområde. Myrholmarna är till största delen inte påverkade av de bränder som har varit i området och det gör att en urskogsartad tallskog klär in holmarna.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• vandra
• göra upp en mindre eld
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2011

Storlek: 4,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat