Allejaure

På södra sidan av sjön Allejaure bildar en grupp små öar tillsammans med det branta, urskogsklädda Hemberget naturreservatet Allejaure. Berget når cirka 610 meter över havet och från bergstoppen är det en enastående utsikt över reservatet med dess omgivande landskap.

Liggande silverfura i barrskog

Gammelskog i Allejaure. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Granurskogar

Skogarna på Hemberget utgörs av anslående granurskogar av högsta klass. Högst uppe på berget är jordtäcket tunt och här finns en del öppna hällmarker tillsammans med mager, lågvuxen och vindpinad granurskog. I de lägre delarna av nordsluttningen är skogen däremot förhållandevis produktiv med grov, högvuxen gran och tall. Det finns gott om död ved och på de liggande döda träden finns det rikligt av arter som är knutna till urskogsmiljöer som till exempel ostticka, lappticka och rosenticka.

Fåglar i reservatet

På de gamla granarna ses ofta spår efter tretåig hackspett, som är den hackspettsart som kanske tydligast är knuten till gamla naturskogsmiljöer. Norrbottens landskapsdjur, den sällskapliga lavskrikan, är en annan av gammelskogarnas karaktärsarter som förekommer i reservatet.  

Moränlandskap och samiska härdar

I området norr om berget breder ett moränbacklandskap ut sig, vilket avspeglas i en naturskön mosaik av myrmarker, vikar samt skogsklädda uddar och öar. I denna del av reservatet förekommer även en del isrännor, formationer som skapats när smältvatten från inlandsisen dränerats genom moränbacklandskapet. I anslutning till sjön finns ett antal samiska härdar som vittnar om forna tiders användande av landskapet.   

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• vandra
• tälta
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar
• göra upp en mindre eld med egen ved och i begränsad omfattning löst liggande kvistar och grenar

Det är inte tillåtet att:
• skada växt- och djurliv
• köra vattenskoter
• skräpa ner

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arjeplog
Bildat år: 2012
Storlek: 2,3 kvadratkilometer
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsform: Naturreservat