Visttjärnliden

I reservatet finns gammal barrblandskog och sumpskog som utgör livsmiljö för många annars trängda arter. Här finns också fåglar knutna till naturskogsmiljöer, exempelvis den oblyga lavskrikan och tretåig hackspett.

Illustration av lavskrika

Lavskrika. Illustration: Jonas Lundin

Naturreservatet Visttjärnliden är ett relativt litet område som ligger cirka 15 kilometer sydväst om Vistheden och en kilometer norr om kommungränsen till Piteå. Reservatet utgörs av urskogsartad barrblandskog och grandominerad sumpskog. Genomgående för hela området är en riklig förekomst av lövträd. Den stora andelen lövträd utgörs av asp, björk och sälg.  

Skogen är naturligt föryngrad och har vuxit upp efter en skogsbrand som löpte genom området för cirka 170 år sedan. Spår efter skogsbranden finns i form av kolad ved på döda liggande träd och högstubbar. Brandspår finns även som stamskador, så kallade brandljud, i gamla träd som överlevt branden. Dessa överståndare utgörs av både tall, gran och björk och präglar området med sina stora mängder.

Visttjärnliden utgör också levnadsmiljöer för många hotade arter. Bland annat växer på gamla sälgar den säreget anisdoftande dofttickan och rikligt med den grönskimrande lunglaven.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra 
  • tälta
  • elda, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 2010

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat