Kantaberget

Här får du klättra och hoppa över stock och sten i tallskogen! Kantabergets gammeltallar, både levande och döda, ger husrum åt många arter som inte kan hitta bostad i det moderna skogslandskapet. Det finns också gott om lövträd och det gör att ännu fler ovanliga arter trivs här.

Stavatallskog på blockig mark

Stavatallskog i Kantabergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Hela Kantaberget brann för cirka 150 år sedan. Det kan man bland annat se i den södra delen, där det har vuxit upp många aspar som alla är ungefär 150 år gamla. Det finns också ställen med tätt växande tallskog, så kallad stavatallskog. I skogarna finns många tallar som är hela 250 till 350 år gamla, vissa är ännu äldre. Här finns även gott om död ved i form av både liggande och stående döda träd.  

Utmed reservatets norra sida, i Viståns dalgång, präglas landskapet av stora ytor av isälvssediment. I områdets östligaste del syns också tydliga spår efter inlandsisens smältvatten. På den sandiga marken finns en rik svampflora. Bland annat har den ovanliga goliatmusseronen påträffats här, liksom rotfingersvamp och skrovlig taggsvamp.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 2009

Storlek: 2,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat