Sjötrafik

Tycker du att en bestämmelse i sjötrafiken bör ändras? Du kan skicka in förslag till Länsstyrelsen om att till exempel sänka farten.

Länsstyrelsen tar emot förslag om ändringar för sjötrafiken i vattenområden inom länet.

Vad kan jag lämna förslag på?

 • Fartbegränsningar.
 • Förbud mot att lägga ankar.
 • Begränsning i att använda vattenområde för båttävling, vattenskidåkning, dykning eller liknande sporter.
 • Begränsningar som behövs ur miljösynpunkt, av säkerhetsskäl eller liknande.

Vad bör ett förslag innehålla?

 • Eventuellt namn på vattendraget som det gäller.
 • Karta där du markerat aktuell sträcka eller område. Ange gärna koordinater i något av systemen SWEREF99 eller WGS84.
 • En motivering till varför du anser att en förändring bör göras.
 • Namn, adress och telefonnummer till dig som skickar in förslaget.

Sjötrafikanter ska anpassa sin fart och visa hänsyn

Trafikanter på sjön ska visa gott sjömanskap, det innebär att visa omsorg och varsamhet för att undvika olyckor. Sjötrafikanter får inte köra fortare än vad omständigheterna tillåter, det gäller oavsett om det finns en fartbegränsning eller inte.

Länsstyrelsen får in många förslag från privatpersoner och föreningar om önskade fartbegränsningar på sjön. Förslagen motiveras ofta med att båtar och vattenskotrar kör för fort där det finns andra sjötrafikanter eller där båtar ligger förtöjda.

De flesta förslag leder inte till att Länsstyrelsen meddelar sjötrafikföreskrifter. En av anledningarna till detta är att det är en fråga för Polisen och Kustbevakningen att övervaka farten på vattenområden. Länsstyrelsen kan inte reglera bort att sjötrafikanter inte visar gott sjömanskap eller följer gällande fartbegränsningar.

Tillstånd för evenemang på vatten

Du söker tillstånd för uppvisningar eller tävlingar på vatten hos Polismyndigheten. Ibland kan dock du eller Polisen anse att det av sjösäkerhetsskäl är aktuellt att Länsstyrelsen meddelar sjötrafikföreskrifter för att stänga av ett visst område i samband med uppvisningen eller tävlingen.

För att vi ska hinna fatta beslut vill vi ha ditt förslag minst tre månader före första dagen för evenemanget.

Vill du köra vattenskoter?

Det är en hel del att tänka på när du ska köra vattenskoter. Det finns bestämmelser i miljöbalken, sjölagen och sjötrafikförordningen som reglerar var och hur du får köra. Vattenskotertrafik är bara tillåten i allmän farled. 

Du får endast köra i allmänna farleder. Allmänna farleder framgår av Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS 2013:4) ”Sjöfartsverkets tillkännagivande av register över allmänna farleder och allmänna hamnar”. Allmän farled ska inte förväxlas med andra farleder i vatten. I grunden ligger förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter. Länsstyrelserna kan besluta om undantag från det generella förbudet.

Utredning genomförd

1996­–1998 utredde Länsstyrelsen om det fanns områden i länet som kunde pekas ut för vattenskoteråkning. Slutsatsen var att det inte fanns förutsättningar för att peka ut något område. Därför har Länsstyrelsen i Kronoberg inte beslutat om några undantag från det generella förbudet.

En allmän farled i Kronobergs län

I Kronobergs län finns endast en allmän farled. Det är vägtrafikfärjan mellan väg 555 Bolmsö och väg 518 Sunnaryd, se karta. Observera att farleden trafikeras av trafikverkets vajerfärja som har en vajer liggande i vattnet. Denna kan utgöra en risk för både båtar och vattenskotrar.

Allmän farled i Bolmen

Frågan om de svenska reglerna har varit uppe i EU-domstolen och det är oklart om ”vattenskoterförordningen” stämmer överens med EU-lagstiftningen och EU:s krav på fri rörlighet för varor och tjänster. Detta gör det svårt att utifrån förordningen bedriva tillsyn om var man får köra. Däremot kan tillsynsmyndigheten bedriva tillsyn över hur du kör.

I nationalparker, naturreservat samt djur- och växtskyddsområden (ofta kallade fågelskyddsområden) gäller särskilda bestämmelser, med stöd av miljöbalken. Till exempel kan tillträdesförbud gälla vissa tider under året.

I en del naturreservat och nationalparker kan det även finnas särskilda bestämmelser gällande användning av vattenskotrar. För att hitta dessa områden så kan du använda Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur Länk till annan webbplats.. Den som begår brott eller begår en förseelse i naturreservat kan dömas till fängelse eller böter, miljöbalken 29 kapitel §§ 2 och 2 a.

Länsstyrelsen kan även reglera vattenskoteråkning i vissa områden med stöd av sjötrafikförordningens 2 kapitel 2 §. Länsstyrelsen i Kronobergs län har inte fattat några sådana beslut om förbud.

Områden med reglering eller förbud

Lista på naturreservat och nationalparker i Kronobergs län med reglering eller förbud som berör vattenskoter. Det finns fler reservat med föreskrifter som kan omfatta vattenskoter. Länsstyrelsen kommer att titta närmare på detta och i förekommande fall uppdatera webbsidan.

Drevsjön

Naturreservatet Lunden – förbud mot att ta in och använda vattenskoter.

Helgasjön

Naturreservaten Hissö och Kronoberg – förbud mot att ta in och använda vattenskoter.

Möckeln

Naturreservatet Östra Tångarne – förbud mot att ta in och använda vattenskoter.

Södra Bergundasjön

Naturreservatet Bokhultet (kommunalt naturreservat) – förbud mot att framföra vattenskoter, svävare, vattenskidor, skärmflyg eller drönare.

Toftasjön

Naturreservatet Fylleryd (kommunalt naturreservat) – förbud mot att framföra vattenskoter eller vattenskidor.

Vidöstern

Naturreservatet Toftaholm – förbud mot att köra vattenskoter.

Åsnen

Åsnens Nationalpark, naturreservaten Agnäs, Husebymaden, Långö – förbud mot att framföra vattenskoter, hydrokopter, svävare eller annan liknande el- eller motordriven farkost.

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur kan du se var det finns skyddade områden och var gränserna för dessa går.

Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur Länk till annan webbplats.

Instruktion till kartverktyget

Kryssa i rutorna för:

 • tillträdesförbud
 • nationalpark
 • naturreservat
 • kommunalt naturreservat
 • djur- och växtskyddsområde.

Tänd och släck dem separat för tydligare presentation.

Använd sökfunktionen och skriv in namnet på området du vill titta närmare på. Zooma in och ut för att se detaljer i kartavgränsningarna.

Kartinstruktion vattenskoter

Den som kör vattenskoter betraktas som ”befälhavare” i lagens mening och har ansvar att köra säkert och inte orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, natur eller miljö.

Ansvaret följer av miljöbalken och sjölagen, som gäller oavsett att det uppstått oklarheter om vattenskoterförordningens status.

I Vattenskoterförordningen § 3 b står: Den som framför en vattenskoter skall anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan.

Polisen ansvarar för tillsynen av § 3 b. Den som framför vattenskoter på ett felaktigt sätt kan dömas till böter.

Kontakt