Vårt uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad och ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet. Vi ska också tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen, för att utveckla vårt län.

Vi är en kunskapsorgani­sation som arbetar med många olika sakfrågor. Våra kompetens­områden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer.    

En del av det vi arbetar med

  • Vi stöder utveckling och företagande på landsbygden genom olika stöd och vi betalar ut EU-stöd till lantbrukare.
  • Vi genomför tillsyn av miljöfarlig och miljöpåverkande verksamhet och stöder även kommunernas tillsyn i miljö- och hälsofrågor.
  • Vi bildar och sköter naturreservat. Idag finns mer än 200 naturreservat i länet, som är till för att skydda värdefulla fåglar, insekter, växter och andra livsformer samtidigt som de är fina besöksmål för den naturintresserade.
  • Vi bidrar till ett långsiktigt och hållbart samhällsbyggande, bland annat genom att stödja och granska kommunernas planeringsarbete. Vi ger stöd till bostadssektorn och håller koll på tillgången till bostäder i länet.
  • Vi arbetar för ett socialt hållbart samhälle genom jämställdhetsarbete, stöd till integration och kommunernas mottagande av nyanlända. Vi motverkar mäns våld mot kvinnor och vi försöker hindra langning av alkohol och droger, framför allt till unga.
  • Länsstyrelsen är länets krisberedskapsmyndighet och arbetar med att samordna krishanteringen vid samhällsstörningar av olika slag. Vi ansvarar också för att bygga upp det civila försvaret som en del i det nya totalförsvaret.
  • Vi värnar om länets vatten. Både hav, vattendrag och sjöar ska ha friska och levande vatten. Fiskevård och fiskenäring ligger också på vårt bord.
  • Länets husdjur får tillsyn av djurskyddskontrollanter och veterinärer, som också sköter smittskyddsärenden och livsmedelskontroll.
  • Vi vårdar kulturmiljön genom att besluta om kulturminnen och bevara kulturhistoriska miljöer och fornminnen för nutid och kommande generationer.
  • För framtiden arbetar vi också genom att ta tag i de miljömässiga utmaningarna för ett hållbart Kalmar län. Vi har ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen och 2030 ska vi vara en fossiloberoende region.

Varje år får länsstyrelserna uppdrag och prioriterade uppgifter från regeringen i regleringsbrevet. Dessa måste vi sedan rapportera tillbaka. 

Regleringsbrev Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss