Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi ger stöd till kommunerna och granskar deras översiktsplaner och detaljplaner.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Samordning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden, utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Stöd och granskning

Länsstyrelsen har en viktig roll i att sammanställa planeringsunderlag som är hjälpmedel för kommunens fysiska planering och till andra typer av projekt. Det kan till exempel bestå av faktaunderlag om regionala risker för översvämning, erosion, ras och skred. Vi svarar på frågor, ger stöd och rekommendationer till kommunen när det gäller samhällsplaneringsfrågor.

Länsstyrelsen har också i uppgift att granska kommunernas översiktsplaner och detaljplaner utifrån ett klimatanpassningsperspektiv. Vi granskar att kommunen tar hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning och erosion i sin fysiska planering.

Klimatförändringar i Jönköpings län

Klimatförändringen påverkar länet både idag och i framtiden. I Jönköpings län arbetar vi med tre nyckelord:

  • Varmare
  • torrare
  • blötare

 

Vi har tagit fram ett flertal olika underlag, rapporter och planeringsmodeller som du kan ta hjälp av när du planerar din kommunala verksamhet. Nedan kan du läsa en  kortversion av hur klimatet påverkar Jönköpings län och hur vi på Länsstyrelsen arbetar med klimatanpassning.

Plus 5 grader - klimatet förändrasPDF

Länsstyrelsen har tagit fram klimatanalyser från SMHI för varje kommun i länet. Klimatanalyserna skapades år 2017 och beskriver främst klimatförändringar utifrån begreppen varmare, torrare och blötare.

AnebyPDF

EksjöPDF

GislavedPDF

GnosjöPDF

HaboPDF

JönköpingPDF

MullsjöPDF

NässjöPDF

SävsjöPDF

TranåsPDF

VaggerydPDF

VetlandaPDF

VärnamoPDF

Till år 2100 beräknas lufttemperaturen stiga med 5 grader, snön uteblir därför och vi kan räkna med gröna jular. Vi kan också räkna med värmeböljor som håller i sig upp till två veckor. Idag är genomsnittet två dagar per år.

Rapporter och underlag

Hur klarar Jönköpings län en kraftig värmebölja?PDF (2014)

Stadsklimatet - åtgärder för att sänka temperaturen i bebyggda områdenPDF (2012)

På grund av att luften blir varmare ökar avdunstningen från marken och vattenytor, och träd och vegetation behöver mer vatten. Därför minskar tillgången på vatten i åar, bäckar, sjöar och i marken. Grundvattennivåerna sjunker.

Vi behöver arbeta långsiktigt och strategiskt med länets dricksvattenförsörjning. Både år 2016 och 2017 hade stora delar av länet kritiskt låga yt- och grundvattennivåer, vilket föranledde att vi började samarbeta med Livsmedelsverket i projektet KASKAD.

Rapporter och underlag

Erfarenhetssammanställning av vattenbristen år 2016PDF (2017)

Regnet som faller kommer samlas i kraftiga skurar och därmed kan vi räkna med fler och större översvämningar än vad vi är vana vid. I den sydvästra delen av länet kan vi till exempel räkna med en 50-procentig ökning av regn på vintern.

Rapporter och underlag

Metod för skyfallskartering i GISPDF (2015)

Eftersom klimatanpassning är ett område som spänner över alla kommunens förvaltningar behövs ofta ett eller flera underlag per förvaltning. I vissa fall kan du behöva kombinera ihop flera underlag för att få en helhetsbild. Utmaningen för dig är att tratta ner all kommunal, regional och nationell kunskap inom förvaltningens verksamhet i en analys. Detta hjälper vi gärna till med!

Rapporter och underlag

Fördjupat planeringsunderlagPDF (2016)

Checklista för klimatanpassning i fysisk planeringPDF (2016)

Ta del av "Lathund för klimatanpassning" på SMHIs webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur jobbar vi med klimatanpassning i Jönköpings län?

Det finns en samordnare i varje kommun som har ansvar för klimatanpassningsfrågor. Samordnaren träffar Länsstyrelsen och de andra samordnarna i länet cirka fyra gånger per år.

En gång om året genomförs Klimatveckan, med många olika seminarier och event. Minst en dag under Klimatveckan handlar om klimatanpassning. Oftast är det ett heldagsseminarium med ett aktuellt tema.

Det som styr vad vi ska prioritera under året är vår handlingsplan. Här finns 49 åtgärder som ska vara genomförda till år 2019, både sådana som Länsstyrelsen helt har ansvar för och sådant som andra aktörer i länet har bestämt sig för att göra.

Åtgärdsprogram "Anpassning till ett förändrat Klimat (2015 - 2019)".PDF
(Fastställd 2015, reviderad 2017).

Kontakt