• Eldningsförbud i hela länet

    Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Forest fire in Jönköping CountyRead more on SMHI's website about the current announcement.

Rijkalasj unneplågo (lulesamiska)

Le gus dujna tjanos Svieriga vidá rijkalasj unneplågosj aktaj - juvdara, roma, sáme, svieriksuobmelattja jali duornosliegega? Dujna li de vissa riektá ja máhttelisvuoda gå dån mijájn aktavuodav váldá.

Dån galga agev máhttet oadtjot diededimev duv riektáj hárráj, juska vil akta makkir rijkalasj unneplågogielav dån ságasta ja gånnå Svierigin dån åro. Jus dån åro kommuvnan mij gullu tjuottjudusguovlon suomagiellaj, meängiellaj jali sámegiellaj, de dujna l aj riektá aktavuodav válldet mijájn dan giellaj goappátjagá njálmálattjat ja tjálalattjat.

Mij suoddjip ja åvdedip duv gielav ja duv kultuvrav

Mijá dagos la suoddjit, åvdedit ja åvddånahttet rijkalasj unneplågogielajt ja rijkalasj unneplågoj máhtukvuodav bisodit ja åvddånahttet ietjasa kultuvrav Svierigin. Mij åvdåjdip mánaj ja nuoraj åvddånimev kultuvralasj identitehtas ja ietjasa unneplågogiela anov. Mij galggap aj vaddet rijkalasj unneplågojda máhttelisvuodav bájnatjibmáj ássjijn ma sidjij gulluji guhkás máhttelis, rádedit unneplågoj dakkir ássjijn.

Lenastivran Stockholman la aktan Sámedikkijn dahkamus aktidit ja gáhttit gåktu Svieriga unneplåhkopolitijkka tjadáduvvá rijka kommuvnajn, regijåvnåjn ja fábmudagájn. Sámedigge åvdåsvásstádusáv valldá sámijs ja sáme gielajs, avta bále gå Lenastivrra Stockholman åvdåsvásstádusáv válldá ietjá nieljet unneplågojs ja unneplågogielajs.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Telefåvnnå: 010-223 10 00