Överklaga kommunens beslut

Vill du överklaga ett kommunalt beslut enligt plan- och bygglagen, till exempel ett bygglov eller marklov? Du har tre veckor på dig att lämna in ett överklagande.

Vissa av kommunens beslut enligt plan- och bygglagen får överklagas till Länsstyrelsen av den som beslutet angår. Ett beslut om till exempel bygglov och marklov kan överklagas av såväl grannar som andra vars rätt berörs av ärendet.

Lämna din överklagan till kommunen

Du lämnar din överklagan till kommunen. I samband med beslutet ska kommunen ge information om hur och när överklagandet ska göras. Vänd dig till kommunen om du behöver närmare information om hur överklagandet går till.

Så här går prövningen till

  1. Först bedömer kommunen om överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter skickas överklagandet till Länsstyrelsen.
  2. Länsstyrelsens jurister handlägger ärendet. I vissa ärenden deltar även handläggare med specialistkompetens inom det område som ärendet gäller.
  3. Länsstyrelsen tar ett beslut och skickar beslutet till berörda parter och kommunen.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen

Den som inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut kan överklaga till mark- och miljödomstolen. Överklagandet lämnas in till Länsstyrelsen som prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid innan överklagandet skickas vidare till domstolen.

Långa handläggningstider i överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL)

Länsstyrelsen har sedan en längre tid tillbaka långa handläggningstider i överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen, dvs. i ärenden om överklagade bygglov, förhandsbesked, så kallade attefallsåtgärder och tillsynskrav. Detta beror på flera omständigheter.

Halland ett väldigt expansivt län där det byggs mycket och det är också ett folktätt län med olika konkurrerande intressen, vilket gör att det är vanligt att byggnadsnämndernas beslut överklagas. Efter de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne är Halland faktiskt det län där länsstyrelsen får flest överklaganden enligt PBL. Varje månad kommer det in ett fyrtiotal nya, överklagade ärenden till oss. Detta i kombination med återkommande vakanser på länsstyrelsens juristfunktion, som handlägger de överklagade PBL-ärendena, har gjort att länsstyrelsen fått stora ärendebalanser och långa handläggningstider.

Enligt direktiv från Regeringen ska länsstyrelsen särskilt prioritera ärenden om bygglov till nya permanentbostäder med hänsyn till bostadsförsörjningen. För dessa ärenden ska handläggningstiden vara maximalt 80 dagar. Länsstyrelsen klarar denna målsättning, men för övriga ärenden enligt PBL är handläggningstiden mycket lång, för närvarande 1-1,5 år. En normal handläggningstid för dessa ärenden är 5-6 månader. Länsstyrelsen arbetar för att få ner ärendebalanserna och successivt korta handläggningstiderna genom olika åtgärder, bl.a. en omorganisation, men det kommer att ta tid att få ner ärendebalanserna till en mer normal nivå, eftersom tillströmningen av nya ärenden är fortsatt hög.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss