Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Överklaga kommunens beslut

Vill du överklaga ett kommunalt beslut enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken? Du har tre veckor på dig att lämna in ett överklagande. Tiden räknas från den dag då du blev delgiven beslutet.

Vissa av kommunens beslut enligt plan- och bygglagen får överklagas till Länsstyrelsen av den som beslutet angår. Ett beslut om till exempel bygglov och marklov kan överklagas av såväl grannar som andra vars rätt berörs av ärendet.

Många av kommunens beslut enligt miljöbalken får överklagas till Länsstyrelsen. Dessa beslut kan handla om till exempel avfallshantering, avgifter, avlopp, boendemiljö, buller, förorenade områden och nekade strandskyddsdispenser. Om beslutet påverkar dig kan du ha rätt att överklaga det.

Lämna ditt överklagande till kommunen

I kommunens beslut ska det framgå hur du överklagar. Du ska lämna ditt överklagande till kommunen. Vänd dig till kommunen om du behöver närmare information om hur överklagandet går till.

Så här går prövningen till

  1. Först bedömer kommunen om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till Länsstyrelsen.
  2. Länsstyrelsens jurister handlägger ärendet. I vissa ärenden deltar även handläggare med specialistkompetens inom det område som ärendet gäller.
  3. Länsstyrelsen tar ett beslut och skickar beslutet till berörda parter och kommunen.
  4. Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga det vidare. Hur du överklagar framgår av Länsstyrelsens beslut.

Långa handläggningstider i överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL)

Länsstyrelsen har sedan en längre tid tillbaka långa handläggningstider i överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen, dvs. i ärenden om överklagade bygglov, förhandsbesked, så kallade attefallsåtgärder och tillsynskrav. Detta beror på flera omständigheter.

Halland ett väldigt expansivt län där det byggs mycket och det är också ett folktätt län med olika konkurrerande intressen, vilket gör att det är vanligt att byggnadsnämndernas beslut överklagas. Efter de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne är Halland faktiskt det län där länsstyrelsen får flest överklaganden enligt PBL. Varje månad kommer det in ett fyrtiotal nya, överklagade ärenden till oss. Detta i kombination med återkommande vakanser på länsstyrelsens juristfunktion, som handlägger de överklagade PBL-ärendena, har gjort att länsstyrelsen fått stora ärendebalanser och långa handläggningstider.

Enligt direktiv från Regeringen ska länsstyrelsen särskilt prioritera ärenden om bygglov till nya permanentbostäder med hänsyn till bostadsförsörjningen. För dessa ärenden ska handläggningstiden vara maximalt 80 dagar. Länsstyrelsen klarar denna målsättning, men för övriga ärenden enligt PBL är handläggningstiden mycket lång, för närvarande 1-1,5 år. En normal handläggningstid för dessa ärenden är 5-6 månader. Länsstyrelsen arbetar för att få ner ärendebalanserna och successivt korta handläggningstiderna genom olika åtgärder, bl.a. en omorganisation, men det kommer att ta tid att få ner ärendebalanserna till en mer normal nivå, eftersom tillströmningen av nya ärenden är fortsatt hög.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss