Regional handlingsplan för grön infrastruktur

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Handlingsplan för Gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län har tagit fram en handlingsplan för grön infrastruktur i fyra delar. De första tre delarna (A-C) togs fram år 2018 och är en introduktion till grön infrastruktur i länet och de planeringsunderlag som hittills hade tagits fram.

Arbetet med grön infrastruktur på Gotland har koncentrerats till fyra fokusområden: våtmark, alvarmark, skog och friluftsliv. Alla dessa områden har unika värden som till viss del bara finns på Gotland. De behöver också särskild uppmärksamhet för att kunna behålla och utveckla de viktiga ekosystemtjänster som de producerar.

Planeringsunderlagen består av information och kartor för de fyra områdena.

Kartor och underlag för planeringsarbete

Den sista delen i handlingsplanen, del D, beskriver åtgärder och insatser som behövs för att stärka den gröna infrastrukturen på Gotland år 2020-2025. Det handlar främst om att ta fram mer kunskap om samband i landskapet, så att landskapets aktörer får stöd i sina beslut om markanvändning. Flera olika aktörer på Gotland har bidragit med åtgärder i handlingsplanen och länsstyrelsen kommer att arbeta tillsammans med dem under de kommande åren för att genomföra åtgärderna.

Handlingsplan för grön infrastruktur i Gotlands län

Del A - Bakgrund och sammanhang
Del B - Regionala förutsättningar
Del C - Fokusområden
Del D - Åtgärder och insatser Länk till annan webbplats.

Kontakta Ingrid Thomasson om du önskar ta del av handlingsplanens del A-C.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss