Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Underlag för planering och byggande

Länsstyrelsen samordnar planeringsunderlag som olika myndigheter tar fram till kommunens planläggning. Det gör vi för att allmänna och statliga intressen ska tas om hand i planeringsprocessen.

I kommunens planering för mark- och vattenanvändning bidrar Länsstyrelsen med rådgivning och planeringsunderlag i tidiga planskeden. Vi bevakar också att statliga intressen tas om hand senare i planeringsprocessen. Statliga intressen kan gälla bland annat:

 • natur- och kulturvärden
 • infrastrukturen
 • militära
 • vatten

Länsstyrelsen har upprättat en sammanfattande redogörelse för Gotlands län. Den sammanfattande redogörelsen är en redovisning av sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet.

Sammanfattande redogörelse för Gotlands län 2018 Pdf, 10.2 MB.

Samlat underlag i planeringskatalogen

Planeringsunderlagen finns samlade i Planeringskatalogen. Här kan du som arbetar med fysisk samhällsplanering på kommun eller myndighet hitta underlag som rapporter, vägledningar, geodata och karttjänster.

Vatten i samhällsplanering

Vatten är ett allmänt intresse som ska beaktas och tillgodoses i all planläggning. Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning för att underlätta för planhandläggare att integrera
vattenfrågor i planprocessen. Vägledningen beskriver hur olika vattenfrågor så som miljökvalitetsnormer, dagvatten, skyfall och översvämning kan hanteras i planarbetet. Som stöd finns en beskrivning av lagstöd och ansvar samt en checklista.

Vatten i samhällsplanering Länk till annan webbplats.

Riksintressen

Riksintressen är områden som är skyddade eftersom de är viktiga ur ett nationellt perspektiv, det kan till exempel vara områden med höga natur- och kulturvärden. Riksintressena är skyddade mot åtgärder som innebär påtaglig skada eller försvårar möjligheten att nyttja intresset.

Du hittar information om riksintressen i Planeringskatalogen.

Områden av riksintresse

Riksintresse kan gälla för såväl områden som är skyddsvärda på grund av sina speciella natur- och kulturvärden som för områden som är av betydelse för ett speciellt nyttjande (kommunikationer, energiproduktion, energidistribution och så vidare). Områdena kan även vara riksintressanta för totalförsvaret.

I Gotlands län finns områden som är av riksintresse för

 • yrkesfisket
 • naturmiljö
 • kulturmiljövården
 • friluftslivet
 • värdefulla ämnen eller material
 • dricksvattenförsörjning
 • energiproduktion och energidistribution
 • kommunikationer
 • totalförsvarets militära del

Hushållningsbestämmelser för vissa områden i landet

Större områden pekas ut direkt i miljöbalkens 4:e kapitel som riksintressanta på grund av sina samlade natur- och kulturvärden. Gotland berörs i helhet av riksintresse inom följande hushållsbestämmelser:

 • turism och det rörliga friluftslivet
 • natura 2000-områden

Grön infrastruktur

I arbetet med grön infrastruktur är det viktigt att se till helheten och låta den lokala åtgärden bli del i ett större sammanhang. Det är därför bra att starta med en karta som visar en större geografisk avgränsning än den man egentligen har tänkt arbeta i, för att på detta sätt se de stora dragen i landskapet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss