Goda exempel på insatser med grön infrastruktur

Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Här presenteras goda exempel att inspireras av.

Hur kan jag bidra till att stärka den gröna infrastrukturen på Gotland?

Vad menas med att stärka den gröna infrastrukturen? Detta skiljer sig till viss del åt beroende på om din fastighet ligger i en värdetrakt eller inte. Var värdetrakterna finns kan du se i vår karttjänst.

Nationella kartskikt med värdetrakter Länk till annan webbplats.

I värdetrakter

I en värdetrakt är det ofta klokt att jobba för att stärka värdetraktens naturtyp. Då gör naturvårdsarbetet extra stor nytta. Att stärka naturtypen innebär åtgärder som ökar arealen, förbättrar kvalitén eller minskar avståndet mellan förekomster av naturtypen.

Utanför värdetrakter

Utanför en värdetrakt kan många olika naturvårdsåtgärder ge samma goda effekt. Ingen särskild åtgärd gör extra stor nytta.

Illustration som visar hur olika värdetrakter bildar en helhet i landskapet

Vad kan jag som lantbrukare göra?

På Gotland har vi ännu inte tagit fram några värdetrakter i odlingslandskapet. Framöver kommer vi att ta fram både värdefulla områden för gräsmarker (naturbetesmarker och slåtterängar) och småbiotoper i odlingslandskapet. Då kommer du som lantbrukare få vägledning i var dessa miljöer gör störst nytta i landskapet och var de behövs som bäst. Tills vidare kan du känna dig trygg med att alla naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet gör stor nytta. Åtgärder som både stärker den biologiska mångfalden och de tjänster som naturen ger oss gratis (ekosystemtjänster) är:

  • Gynna eller skapa bryn – de förbättrar förutsättningarna för pollinatörer och andra nyttoinsekter.
  • Anlägga funktionella kantzoner – kantzoner minskar växtnäringsläckage, kan gynna pollinerare och utgör livsmiljö för naturliga fiender till skadeinsekter.
  • Spara död ved i solbelysta lägen. Det gynnar bland annat rovdjursinsekter som äter skadedjur.
  • Låt djuren gå på naturbetesmarker och restaurera gärna nya naturbetesmarker. Det gynnar insekter som bidrar med bland annat pollinering och nedbrytning av gödsel.
  • Öka variationen i jordbrukslandskapet med olika grödor, blommande trädor, mm.

Vad kan jag som skogsbrukare göra?

På Gotland har vi tagit fram värdetrakter för olika typer av barrskog; kalkbarrskog, sandbarrskog och betespräglad barrskog (skogsbete). Om ditt skogsinnehav ligger i en värdetrakt kan du välja ditt naturvårdsarbete så att det stärker just den skogstypen. Till exempel kan du i en värdetrakt för sandbarrskog spara en gammal barrskog på sandmark som en frivillig avsättning. Om skogsinnehavet ligger inom värdetrakt för skogsbete, och du har tillgång till betesdjur, kanske du kan välja en skötselinriktning i dina frivilliga avsättningar.

Även naturhänsynen kan väljas utifrån värdetrakterna. I en avverkning i värdetrakt för kalkbarrskog kanske du väljer att spara en dunge med äldre barrskog. Det beror såklart på vilken annan hänsyn som behöver tas på hygget.

Skogsplanering i landskapet

Goda exempel från andra delar av landet

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss