Grötlingbo Angatyrs rojr

Fägata

Fägata Foto: Katarina Amér

Bronsåldersröset här vid Angatyr är ett av många rösen längs Gotlands kust.

Idag är röset inte lika stort som det en gång var. När Linné besökte platsen 1741 var röset 5 meter högt och hade en kantkedja av stora stenblock. Vid laga skifte användes en stor mängd sten från röset och dess kantstenar för att bygga stentunar.

Bronsåldersrösen

Under bronsåldern var det vanligt att man byggde gravar i from av rösen. Många av rösena är placerade efter den dåtida kusten och vid farleder. Gravarna placerades i ytterkanten av områdena för att markera sin revir.

När bronsåldersrösen undersökts har det visats sig att det varit gravplats åt flera personer och de har oftast använts under en lång tid.

Fägator

Markerna med odling var hägnades oftast in för att skydda dem från att bli uppätna av djuren. Stenmurar bildade fägator, som bilden ovan visar, djuren kunde på så vis förflyttas till betet i skogen utan att den odlade marken riskerade att skadas.

Bra att veta för dig som besökare

  • För att ta sig till lämningen behöver stätta passeras.
  • Det betar lamm i hagen
  • Marken är privat ägd, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Grötlingbo
Karaktär: Röse och fägata
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.