Bosarve naturskog

Bosarve naturskog. Foto: Malin Wred

I Bosarve naturskog finns både lummig skogsmark och betad ängsmark.

Bosarve naturskog är ett litet skogsreservat med imponerande stora tallar. Reservatet ligger precis intill vägen mellan Hemse och Ljugarn och är därför lätt att hitta.

Bosarve naturskog
Naturreservatet är bara 3 hektar stort, är beläget omedelbart söder om väg 144 mellan Lye och Garde kyrkor. Det har bildats främst för att bevara ett bestånd av gammal tallskog. Flera av tallarna i den sydöstra delen av reservatet är cirka 200 år gamla och  grovstammiga och högväxta. Här finns också flera döda eller döende träd, vilka utgör viktiga livsmiljöer för många arter insekter och svampar.

Växter
Vanliga växter inne i skogen är örnbräken, blåsippa, vitsippa, björkpyrola, teveronika och brudbröd. I den del av reservatet som ligger närmast parkeringsplatsen domineras floran av arter som fältsippa, rölleka och gulmåra.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Här gäller endast allemansrätten.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1980
Socken: Lye
Karaktär: Barrskog
Areal: 3 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Malin Wred
malin.wred@lansstyrelsen.se
010-223 92 38
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000 

Hitta hit

Bosarve naturskog ligger i anslutning till väg 144, mellan Lye och Garda kyrka.