Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Har du juristexamen och är intresserad av ett viktigt uppdrag?

Nu söker Länsstyrelsen i Gävleborgs län dig som är intresserad av uppdraget
som biträdande notarius publicus med placering i Gävle kommun, dnr 8414-2020.

För att komma ifråga för uppdraget ska du ha juristexamen eller motsvarande,
tillräckliga språkkunskaper och i övrigt vara lämplig för uppdraget. Du ska
även ha din verksamhet i Gävle kommun. Till ansökan ska även bifogas ett utdrag som visar att du inte är försatt i konkurs eller har förvaltare.

Sänd din ansökan senast den 30 november 2020 till:

Länsstyrelsen Gävleborg
Enheten för diarium och juridik
Rättsfunktionen
801 70 Gävle
Eller till länsstyrelsens officiella e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Kontakt