Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Wij valsverk

En gul byggnad med texten Wijs stångjärnssmedja walswerk på ena kortsidan.

Det nya moderna mediumvalsverket vid Wij bruk byggdes 1885, och ersatte då den gamla stångjärnssmedjan från 1860.

Valsverket konstruerades av ingenjör von Zweigbergk vid Morgårdshammars mekaniska verkstad och drevs av en vattenturbin på hundra hästkrafter. Efter första världskriget påverkade den svenska järnbrukskrisen även produktionen vid Wij valsverk. Efterfrågan på lancashirejärn minskade kraftigt och valsverket lades ned 1932.

Verkets utveckling och omgivning

Det nya moderna mediumvalsverket vid Wij bruk byggdes 1885, och ersatte då den gamla stångjärnssmedjan från 1860. Smedjan med tysk- och lancashirehärdar hade blivit otidsenlig. De gamla härdarna revs ut och byggnaden byggdes till och blev en stilig byggnad murad av natursten med en överbyggnad av trä. Dessutom byggde man ett nytt järnmagasin i tegel söder om valsverket. Där finns idag klensmedja och verkstad.

Valsverket konstruerades av ingenjör von Zweigbergk vid Morgårdshammars mekaniska verkstad och drevs av en vattenturbin på hundra hästkrafter. Från smedjan i Brattfors bruk levererades smältstycken vilka valsades ut till färdigt stångjärn i Wij. 1901 effektiviserades hanteringen ytterligare då en ångmaskin installerades i det nyuppförda maskinhuset av slaggsten. Två år senare utökades anläggningen med ett finvalsverk. Verket, som hade köpts begagnat från Korsnäs järnverk, kom aldrig att nyttjas till sin fulla kapacitet främst på grund av utrymmesbrist i valsverkshallen. Valsverkssumpen byggdes om 1913 och den nuvarande turbinen installerades tillsammans med en mindre om 35 hästkrafter. Dessa försåg sedan både valsverksbyggnaden och den intilliggande herrgården med elektrisk ström.

Efter första världskriget påverkade den svenska järnbrukskrisen även produktionen vid Wij valsverk. Efterfrågan på lancashirejärn minskade kraftigt och valsverket lades ned 1932.

Vid sidan av byggnaden, lite längre bort, löper en kanal

Wij valsverk idag

Den maskinella utrustningen är än idag välbevarad och består förutom de båda valsverken av en koltornsvällugn från 1920, ångmaskinen från 1901, ånghammare, järnsax med mera. Dessutom finns delar av verkstadsutrustningen kvar samt detaljer för kraftöverföringen. Klensmedjans härd har rekonstruerats. Valsverksanläggningen, som renoverades 1985–1987, ägs och vårdas av Stiftelsen Wij valsverk.

Skyddsbestämmelser för Wij valsverk

Skyddsområdet omfattar hela fastigheten VI 1:150.

Skyddsföreskrifterna gäller valsverksanläggningen.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaden får inte rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Byggnadens interiör ska bevaras. Invändiga väggar, bjälklag eller andra delar av byggnadens konstruktion får inte rivas eller på annat sätt förändras. Befintlig fast inredning får inte tas bort eller förändras utan länsstyrelsens tillstånd.
  3. Befintlig fast utrustning får inte tas bort, flyttas eller förändras.
  4. Byggnaden ska i samråd med länsstyrelsen underhållas så att den inte förfaller. Vård och underhållsarbeten ska utföras med sådana material och metoder att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  5. Skyddsområdet ska vårdas på sådant sätt att valsverksanläggningens karaktör och utseende inte förvanskas. Inom skyddsområdet får ytterligare byggnader inte uppföras.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1990
Typ av bebyggelse: Industri/järnhantering
Ägare: Privat

Wij valsverk, Länssmuseet Gävleborg Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss